Page 22 - e dergi aralık 2021
P. 22

!
                                         GEZDİM                                     GÖRDÜM                               ÖĞRENDİM
    BABAESKİ ATATÜRK ORTAOKULU


    Babaeski Atatürk Ortaokulu, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Kırklareli Türk Kızılay Afet Yöneti-
    mi Merkezi'ni ziyaret etti. Okulun Kızılay Kulübü'nün düzenlediği gezide öğrencilerimiz Kızılay'ın faali-
    yetleri ile ilgili sürece yaparak yaşayarak dahil oldu. Titizlikle hazırlanmış olan merkez çalışanları tara-
    fından öğrencilerimize çeşitli sunumlar yapıldı. Diğer illerdeki afet yönetimi merkezleriyle haberleşme
    şeklini öğrenen öğrencilerimiz kendileri de cihazları kullandı. Afet zamanlarında kullanılan çadır vb.
    ekipmanları inceleyen ve bilgi edinen öğrencilerimize “Aycan ve Aykız’ın Maceraları” adlı kitabın yanı
    sıra kırtasiye malzemeleri de hediye edildi.


    “Genç Kardeşim”                          BABAESKİ CUMHURİYET


    Projesi                                         İLKOKULU
     Bu proje ile rol model bulamayan İnece Ortao-    Duyarlı ve farkındalığı yüksek bireyler yetiştir-
     kulu taşıma merkezindeki öğrencilerimiz Kırk-    mek amacıyla küçük yaştan itibaren çocukların
     lareli Üniversitesindeki öğrenciler ile Üniversi-  düzeyine uygun şekilde bilgi sahibi olmaları
     temiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz arasındaki    sağlanmalıdır. Bu amaçla okulumuz rehberlik
     işbirliği protokolü çerçevesinde buluşturulup,  planında şiddeti önleme hedefine yer verildi. Sı-
     onlara rehberlik edilmesi, akademik olarak    nıflarda sınıf rehberlik çalışması yapıldı, şidde-
     desteklenmeleri ve sosyal faaliyetleri içerir.    ti önleme panosu hazırlandı, veli ve öğrencileri
                                için bilgilendirmek amacıyla broşür dağıtıldı.


    22
   17   18   19   20   21   22   23   24