Page 19 - e dergi aralık 2021
P. 19

AKIL VE ZEKA OYUNLARI
        SINIFI AÇILIŞI

    Kırklareli Valiliği himayelerinde Kırklareli İl Milli  oyunları da sınıfa yerleştirilmiştir.
    Eğitim Müdürlüğü koordinesinde  yürütülen Ge-  Akıl ve Zeka Oyunları sınıfının açılışı 04.11.2021
    leceğimle Büyüyorum projesi kapsamında kulla-   tarihinde Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin
    nılmayan sıra ve masalar temin edilerek onarımı    KALKAN ve Kavaklı Belediye Başkanı Gürel KOŞ-
    yapılmış, okul çalışanları tarafından boyanarak ye-  DEMİR’in katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Açılışa
    nilenmesi sağlanmıştır.                tüm okul çalışanlarıyla birlikte öğrencileri eşlik
    Akıl ve Zeka Oyunları Kavaklı Belediyesinin yürüt-  etmişler ve diğer katılımcılarla birlikte oyunları
    tüğü Avrupa Birliği projeleri kapsamında Kavaklı oynayan öğrenciler akıl ve zeka oyunları sınıfının
    Atatürk İlkokulu’na hibe yoluyla kazandırılmış-  açılış heyecanını ve coşkusunu yaşamışlardır.
    tır. Özel olarak ahşaptan üretilmiş olan satranç, Öğrencilerin dikkat-konsantrasyon, akıl yürütme,
    mangala, dokuz taş, go, reversi, scrable, koridor düşünme, strateji geliştirme ve el becerilerinin ge-
    vb. oyun araçlarının yanında çengelle balık tutma, liştirilmesini amaçlayan projenin önümüzdeki yıl-
    top atma, hedefi vurma, dengede tutma vb. beceri larda da uygulanmasına devam edilecektir.


                                                        19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24