Page 7 - e dergi aralık 2021
P. 7

ENGELSİZ YAŞAM PARKI
 KÜTÜPHANESIZ


 OKUL


 KALMAYACAK
                 Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne reksinimli bireyler park gibi sosyal alan-
                 bağlı Karahıdır Özel Eğitim Anaoku- larda, bazı akranları ve onların ailele-
                 lu’nda eğitim gören 3-6 yaş arası özel ri tarafından kabul görmedikleri için
                 gereksinimli bireylerin fiziksel, bilişsel, parklardan  uzak  kalabilmektedirler.
                 duygusal, psikomotor ve sosyal gelişim- Özel gereksinimli bireylerin mahrum
                 lerine katkıda bulunmak; denge, dikkat kaldıkları park alanını özgürce kullan-
                 ve odaklanma becerilerini geliştirmek, malarını sağlayarak kaygı ve stres dü-
                 bireylerin kaygı ve stres düzeylerini zeylerini azaltmak ve enerjilerini aktara-
                 azaltarak gün boyu kazandıkları enerji- bilecekleri farklı bir alan kazandırmak için
                 yi aktarabilecekleri bir alan oluşturmak ‘’ Engelsiz Yaşam Parkı’’ oluşturulmuştur.
                 amacıyla ‘’Engelsiz Yaşam Parkı ‘’ yapıl-
                 mıştır. Ayrıca özel gereksinimli bireylerin  ‘’Engelsiz Yaşam Parkı’nın’’ tüm bö-
                 enerjilerini başka yöne aktarmaları dav- lümleri tamamlandıktan sonra parkı-
                 ranış problemlerinin en aza indirilmesi- mızı ilimize tanıtmak, ilimizdeki diğer
                 ne katkı sağlayacak ve bu sayede ders-  özel eğitim okullarına da örnek teşkil
                 lerdeki verimin artması sağlanacaktır. etmesi amacıyla açılış töreni yapıla-
                                      rak görünürlüğü arttırmak ve diğer il-
                 ‘’Engelsiz Yaşam Parkı’nın’’ yapılması lerimizdeki özel eğitim okullarınada
                 planlanırken en önemli hedeflerimizden örnek teşkil etmesi amaçlanmıştır.
                 biri; özel gereksinimli bireylerin sev-
                 me, sevilme, akranlarıyla iletişim kurma
                 becerilerini geliştirerek çevresiyle sos-
                 yalleşmelerine katkı sağlamak, özgü-
                 venlerini geliştirmek ve parklardaki uya-
                 ranları tolere edebilmelerini sağlamaktır.

                 Çocuk parkları sosyo ekonomik du-
                 rumu ne olursa olsun her çocuğun
                 oynayabileceği alanlardır. Özel ge-
                                                        7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12