Kırklareli Eğitim Vizyonu

Kırklareli Vizyon 2023 Önsöz Milli Eğitim Bakanlığı Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde ve Sayın Bakanımızın yönetimiyle son zamanların en heyecan verici reform sürecine girdi. Bu reform süreci Cumhurbaşkanlığının 100 günlük eylem planları sonrasında Vizyon 2023 ūst politika belgesiyle ifade buldu. Vizyon 2023 belgesi derinden gelen kapsayıcı bir değişimin sinyallerini verdi. Kırklareli il Milli Eğitim Müdürlüğü bu değişime uyum sağlamak aynı zamanda gücü ölçeğinde katkı sağlamak için harekete geçti. Vizyonlar ancak geniş çevreler tarafından benimsenirse anlam kazanır. Bu anlamda eğitime çok önem verilen ilimizde eğitim camiasının bu vizyonu yürekten benimsediğini gözlemliyoruz. Bizler Vizyon 2023 belgesini kurumumuz için bir pusula olarak görüyoruz. Her bir faaliyetimizde bu belgeye uygunluk arıyor, planlamalarımızı buna göre yapıyoruz. Bu kapsamda 2109 yılı Haziran ayına kadar birçok faaliyet yürüttük ve bir rapor halinde yayınladık. Bunun yanında önümüzdeki bir yıllık dönemi planladık. Bunu da “Vizyon 2023Yol haritası” olarak ifade ettik. 2023 Vizyon Tanıtımı 21. yüzyılın hayatın her alanında hızlı bir değişimi beraberinde getirdiğine şahit olmaktayız. Ancak, teknoloji alanındaki yenilikleri yaşama kattığı kolaylıklara rağmen, dünyanın tamamen farklı bir yöne sürüklenmeye başladığının yegâne işaretleri olarak koşulsuz kabullenmek doğru değildir. Bu çerçevede, eğitimin muhtevasını sadece endüstrinin ihtiyaçlarını dikkate alarak belirlemeyi öngören yaklaşımın zorlayıcı hâkimiyetini aynen kabul etmek de doğru olamaz. İnsanlığın teknolojiye duyduğu ihtiyaç ve pazar koşullarının dayattığı tüketim alışkanlıkları, insanoğlunun giderek kendine yabancılaşması sürecini tetikliyorsa, eğitim ekosistemimiz bu gidişe esaslı bir şerh düşmek sorumluluğuna sahiptir. İnsanı araçlarda zengin, amaçlarda yoksul kılan bir bakış açısına söyleyecek sözümüz ve verecek daha derin cevaplarımız olmalıdır. Aksi takdirde son yıllarda artan çatışmalar ve uluslararası terörizm, göç hareketleri, çevre ve sağlık sorunları, ekonomik müdahaleler, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi burada sadece birkaç örneği sıralanan küresel beşerî krizlerin sonuçlarına hep birlikte katlanmak zorunda kalırız. Bilgi toplumu diyerek rekabeti aşırı kutsayan, teknoloji diyerek tüketimi körükleyen, “insanlık” denince kendi toplumu hariç herkesi dışlayan bir uygarlık anlayışını kabul etmemiz mümkün değildir. Bizim medeniyetimizin insan tasavvuru sadece maddi mükemmeliyeti benimsemez; gönlü ve bilimi, mana ve maddeyi, talim ve terbiyeyi birlikte ele alan bir bütünden beslenmektedir. Bizim tekilliğimiz, insan ve makinenin birlikteliğinden ziyade akıl ve kalbin birlikteliğidir. Eğitim sisteminin çift kanadı temsilen aklı ve kalbi birleştiren bir yolculuğa ihtiyacı olduğu kesindir. Akleden kalplere duyduğumuz ihtiyacı, eğitimi işlevlere ve pratiklere indirgeyerek karşılamamız mümkün görünmemektedir. Zihniyete, kaliteye, liyakate, mahiyete, varlık ve anlam zeminine yoğunlaşmamız son derece ehemmiyetlidir. Taktik ve stratejik düzeyde tasarımlara her zamankinden daha fazla gereksinim var; zira zemin olmadan şekil olmaz. Pedagoji, psikoloji, antropoloji, sosyoloji, nörobilim, ekonomi ve teknolojinin bize tanıdığı tüm imkânları kapsayan transdisipliner bir zemine ihtiyacımız var. Uzun zamandır milletçe şekilciliği, tek tipçiliği, rutinleri kutsamayan bir zemine duyulan bu özlemin fazlasıyla farkındayız. Bu vizyon belgesi böyle bir özleme verdiğimiz yanıtlardan müteşekkildir. 2023 Eğitim Vizyonu’nun temel amacı, çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı çocuklar yetiştirmektir. Önceki yıllarda derslik sayısı, öğretmen ataması, okullaşma, dijital alt yapı gibi konularda yapılan niceliğe dair atılımları nitelikle tamamlamanın tam vaktidir. 2023 Eğitim Vizyonu, Türk Millî Eğitim Sistemi’nin nicelik ve erişimle ilgili sorunlarının birçoğunu geride bıraktığımız şu günlerde, önümüzdeki döneme ait nitelik devrimini gerçekleştirmek konusundaki kararlığımızı tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır. Eğitimi bir ekosistem olarak görmeyi ve sistemin tüm alt bileşenlerini eş zamanlı tasarlamayı hedefleyen bir yöntemden söz etmekteyiz. Bu yüzden eğitim süreçlerini sadece biyolojik veya ekonomik tanımlamalara, istatiksel verilere ve nicel başarılara hapsetmekten ziyade ontolojisi, epistemolojisi ve etik temelleriyle birlikte ele almak zorundayız. “Beşerlikten insanlaşmaya” doğru bir inşa eylemi olarak gördüğümüz eğitimin evrensel manada programatik veya pragmatik değil, paradigmatik bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu savunuyoruz. İnsanın akıl ve kalple çift kanatlı olmasına dair önerdiğimiz paradigma sadece maddi olana yönelen bir eğitimi reddetmektedir. “Bildiklerimizle, öğrendiklerimizle ne yapabiliyoruz, ne olabiliyoruz? Verilen eğitim nasıl bir dünyaya yol açıyor?” Bugün eğitim ekosisteminin evrensel ölçekte kafa yorması gereken asıl sorular bunlardır. Bizim mücadelemiz dünyaya ve doğaya pusu kuranlara, bilimi ve eğitimi kötüye kullananlara karşıdır. Sıraladığımız sorunları düzeltmenin yolu da bilimden ve eğitimden geçmektedir. Bilimin rehberliğinde ve vicdanımızın pusulasında bir bakış geliştirdiğimiz sürece Anadolu’daki varlığımızın bin yıllık iyi örneklerle bezeli birikimine ve mirasına tam manasıyla sahip çıkmış oluruz. Bu bakış bizi gerçeğin ve insanın parçalanmasından kurtaracak ve “çoklukta birlik” anlayışının önünü açacaktır. Aynı bakış bizi zıtların çatışmasından doğan paradoksal birliğe götürecektir. Bu anlayış biz ve öteki ayrımlarını aşarak “hepimiz” olma bilincini diri tutacaktır. “Hepimiz aynı takımdayız” duygusunu hissettirecektir. Bu vesileyle meydana gelen bir mutabakat ortamında eğitimin bir millet ödevi ve görevi olduğu fikri güçlenecektir, Bu yüzden vizyonumuzun ana aktörü, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de işaret ettiği gibi öğretmendir. Unutulmamalıdır ki her eğitim sistemi öğretmenlerin omuzlarında yükselir ve öğretmeninin niteliğini aşamaz. 10 2023 Eğitim Vizyonu, sözü geçen sistemin amaç, yapı, süreç ve fonksiyonlarının yeniden tanzimini hayati derecede önemli görmektedir. Sistem tasarımı ve entegrasyonu oluşmadan eğitim ekosisteminin tüm aktör ve bileşenlerinin sağlıklı işlemeyeceği açıktır. 2023 Eğitim Vizyonu’nun öngördüğü 3 yıllık planlamanın özellikle ilk yılı için eğitim sisteminin temel yapı ve süreçleri ayrı ayrı ele alındı. Bu bağlamda özellikle okulu merkeze alan bir sistem anlayışı öne çıkarmamızın sebebi, toplumda aile neyse eğitimde de okulun aynı konuma sahip olmasıdır. Bu çerçevede gerçekleştirilecek politikalarımızın uygulanabilir, takibi ise kolay ve ölçülebilir hedefler hâlinde sıralanması önem arz etmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Millî Eğitim Bakanlığı olarak gerçekleştirmek istediğimiz dönüşüm adil, insan merkezli, öğretmen temelli, kavramda evrensel uygulamada yerli, esnek, beceri ve görgü odaklı, hesap verebilir, sürdürülebilir bir ilkesel duruş sergilemektedir Sayın Cumhurbaşkanımızın bu süreçte verdikleri destek meselenin bir ülke, bir millet ödevi olduğunun açık bir göstergesidir. Dünya ülkelerindeki eğitim sistemlerinde gözlenen büyük değişimler hep büyük bir liderin imzasını taşımaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu minvaldeki desteği ve ortaya koyduğu irade planladığımız dönüşüme ışık tutan tarihsel bir güvencedir. Planladığımız dönüşüm üç yıllık bir aşamalandırmayı içermektedir: İlk safha olan 2018-2019 eğitim-öğretim yılı tasarım, simülasyon, öncü pilotlamalar ve yeniliklerin kısmi uygulamasıyla başlayacaktır. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ülke ölçekli pilotlamalar ve tasarımı biten eylemlerin uygulamaları gerçekleştirilecektir. 2020- 2021 eğitim-öğretim yılında ise ana hedefler altında sıralanan eylemlerin tümünün hayata geçirilmesi ve bazı eylemlerin etki analizlerinin yapılması sağlanacaktır. Hedef ve eylemlerdeki kapsam ve nitelik çıtasının yüksek olduğunun farkındayız. Ancak bu iddiayı ortaya koyarken Türkiye’ye güveniyoruz. Eğitimde bir başarı hikâyesi oluşacaksa bunu tüm toplumun birlikte gerçekleştireceğine inanıyoruz. Bugün ülkemizde hemen her alanda ortaya konan başarı hikâyelerini, eğitim alanında tüm dünyanın gıptayla izleyeceği bir başarı hikâyesiyle taçlandırmanın tam zamanıdır. (Vizyon 2023 belgesinden alıntıdır)

AMAÇLARIMIZ

Kırklareli Eğitim Vizyonu Amaçlarımız

  • Tüm öğrencilerimize, medeniyetimizin ve insanlığın ortak değerleri ile çağın gereklerine uygun bilgi, beceri, tutum ve davranışlar kazandırmak
  • Öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimleri sağlamak
  • Öğrencilerimizi ilgi, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda hayata ve üst öğretime hazırlamak
  • Toplumsal sorunlara çözüm getiren, ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sunan öğrenciler yetiştirmek
  • Bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimleri desteklemek

Kırklareli Eğitim Vizyonu Yürütme Kurulu